Gedragscode voor trainers


De KFC-trainer is een ambassadeur die de visie en missie van KFC Poperinge uitdraagt. Hij of zij is loyaal aan KFC Poperinge, dit uit zich in gedrag, houding en uitspraken in alle kwesties aangaande de club. (= KFC - loyaliteit).

Bij activiteiten, vergaderingen of interne bijscholingen,… die georganiseerd worden door de club wordt een onvoorwaardelijke medewerking gevraagd aan de trainers. De activiteiten zijn broodnodig voor het voortbestaan en algemene werking van de club. De interne bijscholingen, vergaderingen hebben als doel de trainers bij te scholen waardoor de KFC jeugdwerking vooruitgang boekt. (= KFC – engagement)

Alle KFC trainers hebben kennis genomen van zowel het Charter voor trainers, het Fairplay-Charter als het Charter voor speelgelegenheid en gaan hiermee volledig akkoord.


A. Gedragcodes voor trainingen en wedstrijden

1. De trainer geeft trainingen volgens de visie en het jaarplan van de club. Hij stemt zijn coaching, op zowel trainingen als wedstrijden, af op de speelwijze van de club.

2. Elke afwezigheid voor training en wedstrijd moet TIJDIG vooraf gemeld worden aan de resp. coördinator. De trainer zorgt in eerste instantie zelf voor vervanging. Enkel bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden zorgt de TVJO/coördinator voor een oplossing/communicatie.

3. Elke trainer is minimum 30 minuten voor aanvang van de training op het complex aanwezig om de spelers op te vangen en zijn trainingsgedeelte klaar te zetten, behalve als door (werk)omstandigheden dit niet haalbaar is. Voor de bovenbouwwedstrijd zijn trainer, afgevaardigde en spelers, minimum 1u voor aanvang van de match aanwezig - bij onderbouw en middenbouwwedstrijden zijn de trainers en spelers min 45 min voor aanvang van de match aanwezig

4. Materiaal: Elke trainer is verantwoordelijk voor zijn toegewezen oefenmateriaal (ballen,…). De kosten van eventueel verloren materiaal kan op het einde van het seizoen in vermindering gebracht worden bij het uitbetalen van de prestaties. De trainer zorgt ook steeds voor propere hesjes en goed opgeblazen ballen en is verantwoordelijk voor de orde en netheid van het ‘ballenkot’ (= materiaalruimte). De trainer is verantwoordelijk voor het correct wegbergen van genomen trainingsmateriaal en wegzetten van de gebruikte doelen en afsluiten na training. De doelen worden steeds gedragen en niet versleept over het terrein. Na de training worden de ballen indien nodig afgewassen, dit om de levensduur van de ballen te verlengen. De spelers mogen niet binnen in het materiaalruimte/’ballenkot’ zonder toelating van de trainer.

5. Kledij: De trainer controleert of de kledij/schoenen aangepast zijn aan de weersomstandigheden. Op wedstrijddagen wordt de KFC-dresscode toegepast door spelers en trainers. De trainer heeft hierbij een voorbeeldfunctie! Vanaf 1 november zorgt de trainer ervoor dat spelers komen trainen in lange broek en trui, dit tot eind februari.

6. Orde en netheid: De trainer heeft de eindverantwoordelijkheid inzake de netheid van de kleedruimte/douche. Schoenen worden na de training gereinigd aan de afwasbakken, ... niet in de gang, kleedruimte of douche. Na de training worden de spelers geacht om na max 30 minuten klaar te zijn om huiswaarts te keren, en dit volgens de kortst mogelijke weg (eis verzekering). De trainer controleert de kleedkamer en als de spelers veilig huiswaarts vertrekken en/of afgehaald worden door de ouders.7. Afgelasten van trainingen: Enkel het jeugdbestuur, de TVJO/coördinatoren en de sportdienst van Poperinge zijn bij machte om trainingen af te gelasten.

Dit kan enkel in geval van:

· beslissing van het bestuur / sportdienst

· Weersomstandigheden

· uitermate slechte staat van de oefenterreinen

· onvoorziene omstandigheden

· Onderling overleg met trainers


8. Discipline: Discipline is heel belangrijk. Spelers die niet komen trainen, zich niet inzetten op training of de training storen, kunnen thuis gelaten worden. De spelers moeten weten dat er van hen discipline wordt verwacht.

9. Het gebruik van alcoholische dranken, roken of nuttigen van elke vorm van drugs is ten strengste verboden voor elke trainer voor een training en wedstrijden. Na de activiteit mogen alcoholische dranken op een verstandige manier genuttigd worden. Het rookverbod geldt voor een trainer op de ganse accommodatie.

10. Als een trainer een boete krijgt van de KBVB, dan zal de club de eerste boete op zich nemen (indien dit geen bewuste boete is),... vanaf de tweede boete wordt deze door de trainer in kwestie betaald.


B. Gedragcodes omtrent communicatie

11. De trainer is verantwoordelijk voor een goede, tijdige en correcte communicatie naar de spelers/ouders toe.

· De communicatie gebeurd zoveel mogelijk via PSD.

· Whatsapp - groepen of Facebook - groepen worden enkel toegelaten wanneer de resp. coördinatoren ook lid zijn. Deze dienen enkel om praktische zaken af te spreken!!! Op geen enkele manier kan de club, trainers of spelers via de sociale media kanalen in diskrediet gebracht worden.

· De trainer zorgt dat de wedstrijdselecties zo vroeg mogelijk gecommuniceerd worden zodat de ouders en spelers hun weekend kunnen plannen

· Na wedstrijden geldt de 48-uur regel. Tijdens deze sperperiode wordt er geen verantwoording afgelegd aan ouders/spelers voor sportieve keuzes tijdens de wedstrijd.

· Een speler heeft steeds recht te weten waarom je bepaalde sportieve keuzes neemt. Wacht niet tot hij uitleg komt vragen maar wees hier open en correct in.

· Ouders en spelers met vragen maken een afspraak voor een gesprek

o Zorg voor enige privacy en antwoord steeds rustig en onderbouwd.

o Indien nodig laat je je bijstaan door je coördinator of TVJO

o Indien ouders of spelers roepen of beledigen stop je steeds het gesprek en verwijs je door naar de coördinatoren of TVJO.

12. Het gebruik van obscene, beledigende en discriminerende taal is ten strengste verboden. Overdreven agressie of ongecontroleerd (verbaal) geweld kan niet. KFC Poperinge staat voor een positieve uitstraling naar de buitenwereld.

13. De trainer is verantwoordelijk om Pro Soccer Data in te vullen op de manier dat door de coördinator wordt voorgeschreven. Zaken die moeten ingevuld worden zijn:

· Aanwezigheden tijdens trainingen/wedstrijden

· Thema van de trainingen

· Trainingsvoorbereiding

· Wedstrijdvoorbereiding

· Kort wedstrijdslag met aandachtspunten (= werkpunten)

· Doorgevoerde vervangingen inzake speelgelegenheid

14. De trainers behandelen elke speler als evenwaardig en met het nodige respect. Elke speler die bij aanvang van het seizoen wordt toegewezen aan een ploeg heeft recht op een opleiding. Opleiding primeert steeds op sportieve prestaties.

15. Pestgedrag onder spelers moet onmiddellijk aangepakt worden! Indien de trainer dit niet individueel kan oplossen dan kan hij beroep doen op de sociale cel ter ondersteuning.

16. Vragen, problemen en misverstanden worden in de eerste plaats gemeld en besproken met de respectievelijke coördinatoren of TVJO. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om problemen te melden.

17. Een KFC trainer toont het nodige respect t.o.v. het bestuur en het jeugdbestuur daar dit een groep vrijwilligers zijn die de jeugdwerking een warm hart toedragen.


C. Gedragcodes voor Evaluaties van spelers/trainer en prestaties

18. Zowel voor de trainingen als de matchen moet de trainer zijn aanwezigheid aanduiden op het daartoe bestemd Excel document (= prestatie). Enkel en alleen met dit document wordt rekening gehouden bij het uitbetalen van de geleverde prestaties. Er wordt 2 keer per seizoen uitbetaald ( nl. periode augustus-december in januari - periode januari – april in mei). De trainer vult dit Excel bestand zorgvuldig en juist in waarna het gecontroleerd wordt door de resp. coördinator.

19. De trainers en spelers worden per seizoen geëvalueerd. De sportieve cel geeft aan wanneer dit moet gebeuren en zorgt voor de nodige documenten. De trainers verlenen hun volle medewerking aan deze evaluaties.

20. De trainer vult op aangeven van de coördinator een evaluatiefiche in met aandacht voor de sterke en minder sterke zaken (= werkpunten) van de speler. Spelers worden hierbij geëvalueerd op hun kunnen en worden dus niet in de vergelijking gebracht met de ‘beste’ van de ploeg. Een speler wordt geëvalueerd op het niveau (provinciaal – gewestelijk) waar hij actief was.


Dit charter moet de goede werking van de club, in al zijn facetten , in goede banen leiden en misverstanden uit de wereld helpen. Bij uitgesproken ongepast gedrag, totaal gebrek aan inzet en/of herhaaldelijke slechte evaluaties, kan het jeugdbestuur van KFC POPERINGE in samenspraak met de TVJO en coördinatoren de samenwerking met een trainer onmiddellijk stopzetten.

Vragen over dit charter? Contacteer de sportieve cel van de jeugdwerking.