Gedragscode voor spelers en ouders


KFC Poperinge wil er toe bijdragen dat al onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen als voetballer. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk binnen KFC Poperinge. Daarom willen we actief werken aan de bewustwording bij spelers en ouders op dit vlak.

Hiermee geven we meteen ook aan dat voetbal binnen KFC Poperinge een fantastisch middel is om mensen waarden en normen mee te geven en dit alles in combinatie met het enthousiasme, de ontspanning en het plezier. KFC Poperinge beoogt met het opstellen van deze KFC gedragscode en bijhorende regels een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze voetbalclub kan gedragen. De rode draad die doorheen onderstaande gedragscodes loopt is : de sportiviteit, het respect en het familiegevoel. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de spelers, trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.


1. Algemeen.

· De spelers/ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de Coördinator of indien nog geen voldoening, met de TVJO indien een voorafgaand gesprek met de betrokken trainer geen oplossing opleverde.


· Het intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door KFC Poperinge. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers/ouders worden gemeld.


· Spelers kunnen in de loop van het seizoen in samenspraak met trainer/coördinator/TVJO , verplaatst worden van niveau (vb.: van Provinciaal naar gewestelijk en omgekeerd) en dit altijd in functie van de speler, met als bedoeling de speler op zijn niveau te laten spelen en de speler te helpen bij zin of haar ontwikkeling.


2. Gedragscodes voor spelers

Tijdens de trainingen

· Alle hieronder beschreven gedragsregels worden strikt opgevolgd door de spelers.

De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg, waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.


· Elke afwezigheid voor een training wordt TIJDIG vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.


· Elke speler is minimaal een kwartier voor het begin van de training aanwezig.


· Elke speler groet zijn trainer, afgevaardigde en coördinator bij aankomst en vertrek in de club.


· Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, Ipod, sieraden, enz..) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.


· De spelers bewaren orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.


· Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.


· Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken. De kledij moet aangepast zijn aan de weersomstandigheden, vanaf november t.e.m februari wordt getraind met lange broek en lange mouwen.


· Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is, tot hij toestemming krijgt van zijn eigen trainer.


· De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.


· Het gebruik van obscene, beledigende taal wordt direct gesanctioneerd.


· Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer bepaalt een beurtrol.


· De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor de tegenstander/medespelers. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.


· Vooraleer het verkleedcomplex te betreden worden buiten de voetbalschoenen en eventueel de ballen schoongemaakt, hou de kleedkamers proper!! Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.


· Elke speler wordt aangemoedigd om na training te douchen. Na de wedstrijd is het nemen van een douche verplicht vanaf de U8.


· Het nuttigen van alcoholische dranken, drugs en roken zijn ten strengste verboden.


Tijdens de wedstrijden

· De meeste bovenstaande gedragsregels tijdens de trainingen gelden uiteraard ook voor de wedstrijden.

· Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit (training)

· Ongewettigd 'te laat' komen op een wedstrijd betekend automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd en dat de trainer niet meer verplicht is om de speler minstens 50% van de wedstrijd te laten spelen.

· Spelers ( vanaf U15 ) dienen steeds hun identiteitskaart mee te brengen, … indien ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan een wedstrijd. Voor de spelers jonger dan 12 jaar is het verplicht in het bezit te zijn van een zgn. KIDS-ID. Deze kaart kan worden aangevraagd bij het stadsbestuur en kan ongeveer na 3 weken afgehaald worden.

· De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.

· De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de TVJO/Coördinator een sanctie uitspreken.

· Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.

· Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

· ...

Een KFC-speler is een belangrijke ambassadeur van de KFC waarden en normen en draagt deze dan ook uit naar de andere ploegen en de omgeving.


3. Gedragscodes voor ouders.

Voetbal moet in de eerste plaats staan voor spel en plezier! Onze club is en blijft een familiale club waar de ambiance van ouders, familieleden en supporters belangrijk is.

Om de sfeer op en rond de velden positief te houden, is het belangrijk dat ouders, familieleden,… enkele afspraken respecteren.

· Aan de ouders van elke KFC-speler wordt met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz….) voor alle jeugdspelers van KFC te supporteren!!!


· Spelers positief aanmoedigen, maar geen tactische en technische aanwijzingen geven, want ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KFC aangestelde trainer/opleider komen.


· Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen,.. die mensen kunnen ook fouten maken.


· De ouders blijven tijdens de wedstrijd achter de omheining/reclameborden van het veld.


· Ouders worden om organisatorische redenen niet meer toegelaten in de kleedkamers vanaf U8


· De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.


· Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de TVJO, coördinator of sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen. Al blijft de trainer het eerste aanspreekpunt.


· Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper! Steun hem dan ook als het eens minder loopt.

· Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk.

· Ongeacht het klassement van onze ploegen, streven onze ouders, familieleden,… altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na.

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging, we hopen dan ook dat alle ouders de nodige ‘fairplay’ aan de dag leggen en bijdragen tot de positieve uitstraling van de club.