ONZE MISSIE.

Onze voetbalclub is een dienstverlenende organisatie en biedt in Poperinge sedert 1908 diensten aan, die voldoen aan twee noden, namelijk aan elk die het wil de mogelijkheid bieden tot voetbal spelen èn aan toeschouwers kijkplezier bieden. We streefden steeds naar een evenwicht van die twee diensten.

De omstandigheden noodzaken ons evenwel onze missie scherper te stellen. De degradaties van het Eerste elftal in 2006, 2009 en de twee daarop volgende promoveringen, alsook de degradatie van 2012 zijn telkens gepaard gegaan met vertrek van spelers uit eigen opleiding en met aantrekken van spelers uit andere clubs. Door die gang van zaken kregen onze jeugdspelers geen zicht meer om ooit te kunnen aantreden in het A-elftal. Dat hield ook in dat op termijn de jeugdelftallen in lagere reeksen zouden moeten gaan spelen.

Door de landelijke trend van minder toeschouwers zien we geen duurzame verhoging van het aantal toeschou-wers meer. We geven dan ook voorrang aan de mogelijkheid om spelers uit onze eigen opleiding in ons eerste elftal te laten spelen, zonder evenwel het kijkplezier voor de toeschouwers te verwaarlozen. Dàt... is lokaal voetbal. Wij beschouwen als de reden van ons bestaan, als onze missie, als onze rol:

 “… Poperinge lokaal voetbal geven”

 

ONZE VISIE.

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Wij willen hét trefcentrum, hét voetbalhuis van het lokale voetbal zijn; waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal, G-voetbal, seniorvoetbal, veteranenvoetbal, zowel in competitie als in recreatie.

Onze Jeugdopleiding. Wij zetten onze inspanning voort om met onze jeugdopleiding de lokale jeugdige voetbalamateurs het plezier te geven om lokaal het spel aan te leren, het spel te spelen en om het talent te laten ontwikkelen. De zaterdag en de zondag moet er voort in het stadion een gezellige voetbaldrukte heersen. Wij willen onze jeugdspelers ook bewust maken dat bij KFC de mogelijkheid bestaat een jeugddroom te verwezenlijken, met name door ooit in het lokale eerste elftal te spelen.

Onze senior spelers.  We streven er naar om een maximum aan speelkansen te bieden aan onze senior spelers en ook om een maximum aan kijkplezier te bieden aan onze toeschouwers.  Daartoe breiden we vanaf 2015-2016 ons aanbod uit.  We zullen uitkomen met driè elftallen senior spelers, namelijk KFC A, KFC B en het Beloften-elftal. Met KFC A hebben we de ambitie om, zoals in het verleden, deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie.  We nemen voor waar aan dat wij daartoe in eigen rangen niet altijd over een voldoend aantal talentrijke spelers beschikken.  Anderzijds en trouw aan onze missie wil KFC dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding, aangevuld met enkele spelers uit een andere opleiding. 

KFC B zal ons nieuwe en twééde elftal zijn in de competities Stijgen en Dalen.  KFC B zal starten in de 4° provinciale reeks.  Met KFC B breiden we de speelmogelijkheid uit voor de spelers uit onze eigen opleiding in een elftal Stijgen/Dalen.  Alzo vermijden we dat ze onze vereniging moeten verlaten.  Die mogelijkheid moet het opvoeren van de gedrevenheid bij onze jonge spelers in de hand werken.  Het spelen in KFC B kan een aanleg voor KFC A zichtbaar maken en het zal bijdragen aan de belangstelling voor ons lokaal voetbal.

Ons derde elftal is dat van de Beloften; de naam spreekt voor zichzelf.

De toeschouwers willen wij op zondagnamiddag het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale spelers.  De toeschouwer zoekt entertainment, zoekt recreatie, en vindt dat tijdens de match en na de match in onze kantine tijdens het nakaarten over het spelverloop.  Omdat voetbal bij ons recreatie, entertainment, is, blijven de wedstrijden als regel gespeeld de zondagnamiddag.  We streven naar zo veel mogelijk toeschouwers.

(Wijziging 30-4-2015)

Onze Financiering. KFC brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het stadsbestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars, voor onze jeugdwerking door de VFV/KBVB en door Recreas. Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze ook ten nutte komen van het lokaal voetbal. We streven naar het behoud van lage spelersbijdragen bij de jeugd; zoveel mogelijk spelers betekent méér spelersbijdragen; zoveel mogelijk toeschouwers betekent meer opbrengsten; dat samen zal bijdragen tot het behoud van lage spelersbijdragen. Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, wordt voortgezet. KFC zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten. De ambitie om een ruim aanbod aan voetbalverwachtingen te geven, zal ondergeschikt blijven aan onze financiële mogelijkheden. We houden er rekening mee dat de huishouding van een voetbalclub steeds meer zal gaan kosten. De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over de seniorploegen en de jeugdploegen.

Onze vrijwilligers. De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. KFC volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers in het belang van de club, door de club moeten worden gedragen.

Wij willen groeien en onze groei zal liggen in de bloei van het lokaal voetbal!