Charter jeugdtrainers KFC Poperinge

1. Elke afwezigheid voor training en wedstrijd moet vooraf gemeld worden. De trainer zorgt in eerste instantie zelf voor vervanging. Enkel bij onverwachte en onvoorziene omstandigheden zorgt het sportieve kader voor een oplossing/communicatie.

2. Elke trainer is minimum 30 minuten voor aanvang van de training op het complex aanwezig om de spelers op te vangen en zijn trainingsgedeelte klaar te zetten. Voor de bovenbouwwedstrijd zijn trainer, afgevaardigde en spelers, 1u15 min voor aanvang van de match aanwezig - bij onderbouw en middenbouwwedstrijden zijn de trainers en spelers 45 min voor aanvang van de match aanwezig

3. Zowel voor de trainingen als de matchen moet de trainer zijn aanwezigheid aanduiden op het daartoe bestemd excel document.  Enkel en alleen met dit document wordt rekening gehouden bij het uitbetalen van de onkostenvergoedingen.  Er wordt 2 keer per seizoen uitbetaald ( periode december  - januari en periode mei - juni )

4. Elke trainer is verantwoordelijk voor zijn toegewezen oefenmateriaal (ballen,…). De kosten van eventueel verloren materiaal wordt op het einde van het seizoen afgetrokken van de vergoedingen. De trainer zorgt ook steeds voor propere hesjes en goed opgeblazen ballen.

5. Ouders worden om organisatorische redenen niet meer toegelaten in de kleedkamers vanaf U8.

6. Elke training controleert de trainer de uitrusting van de spelers. De voetbalschoenen moeten steeds gekuist zijn, oefenkledij in reine staat en aangepast aan de weersomstandigheden. Op wedstrijddagen wordt de dresscode toegepast door spelers en trainers. De trainer heeft hier een voorbeeldfunctie! Vanaf 1 november zorgt de trainer ervoor dat spelers komen trainen in lange broek en trui, dit tot 1 februari.

7. De spelers vertrekken gezamenlijk naar het oefenveld. Na de training komen ze gegroepeerd naar de kleedkamer terug en gaan zich douchen.  De spelers worden geacht na 20 minuten klaar te zijn om huiswaarts te keren, en dit volgens de kortst mogelijke weg (eis verzekering). De trainer controleert de kleedkamer en als de spelers veilig huiswaarts vertrekken en/of afgehaald worden door de ouders.

8. De trainer heeft de eindverantwoordelijkheid inzake de netheid van de kleedruimte en het toezicht houden tijdens het douchen. Hij/zij zorgt er voor dat de kleedruimte opgeruimd wordt door de spelers. Er wordt een beurtrol opgesteld met een verantwoordelijke van de kleedkamers.

9. De trainer is verantwoordelijk voor het correct wegbergen van genomen trainingsmateriaal en wegzetten van de gebruikte doelen en afsluiten na training. De doelen worden steeds gedragen en niet versleept over het terrein. Na de training worden de ballen afgewassen, dit om de levensduur van de ballen te verlengen. De spelers mogen niet binnen in het materiaalhok of ballenkot.

10. Schoenen worden na de training gereinigd aan de afwasbakken, ... niet in de gang, kleedruimte of douche. 

11. Enkel de TVJO en de sportdienst van Poperinge is bij machte om trainingen af te gelasten. Dit kan enkel in geval van: 

 • beslissing van het bestuur / sportdienst
 • uitermate slechte staat van de oefenterreinen
 • onvoorziene omstandigheden.

12. De trainer is verantwoordelijk om Socceronline in te vullen op de manier dat door de coördinator wordt voorgesteld. 

13. De trainer geeft trainingen volgens de visie van de club. Hij stemt zijn coaching op zowel training als wedstrijden af op deze visie.

14. De trainers worden vergoed volgens een forfaitaire vrijwilligersvergoeding. De club zorgt ervoor dat de trainer niet boven zijn maximaal plafond van de vrijwilligersvergoeding geraakt voor wat betreft onze eigen club. De trainers zijn zelf verantwoordelijk om niet boven dit bedrag te komen als ze dit combineren met andere clubs of sporttakken.

15. Elke trainer wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd door de coördinatoren en TVJO. Deze evaluatie hoort bij het sportieve plan om de trainers en club verder te ontwikkelen en de kwaliteit te waarborgen.

16. Het gebruik van obscene, beledigende en discriminerende taal is ten strengste verboden. Overdreven agressie of ongecontroleerd (verbaal) geweld kan niet. Dit geldt zowel naar spelers, ouders, supporters als naar tegenstrevers en scheidsrechters.  KFC Poperinge staat voor een positieve uitstraling naar de buitenwereld.

17. De trainer is verantwoordelijk voor een goede, tijdige en correcte communicatie naar de ouders toe. 

 • Voor schriftelijke communicatie gebruiken we Socceronline.
 • Er wordt nooit gereageerd op vragen/opmerkingen van spelers/ouders via sociale media.
 • Na wedstrijden geldt de 48 uur regel. Tijdens deze sperperiode wordt er geen verantwoording afgelegd aan ouders/spelers voor sportieve keuzes tijdens de wedstrijd.
 • Een speler heeft steeds recht te weten waarom je bepaalde sportieve keuzes neemt. Wacht niet tot hij uitleg komt vragen maar wees hier open en correct in.
 • Ouders en spelers met vragen maken een afspraak voor een gesprek
  • Zorg voor enige privacy en antwoord steeds rustig en onderbouwd.
  • Indien nodig laat je je bijstaan door je coördinator of tvjo
  • Indien ouders of spelers roepen of beledigen stop je steeds het gesprek en verwijs je door naar de coördinatoren of tvjo

18. Het gebruik van alcoholische dranken, roken of nuttigen van elke vorm van drugs is ten strengste verboden voor elke trainer voor een training en wedstrijden. Na de activiteit mogen alcoholische dranken op een verstandige manier genuttigd worden. Het rookverbod geldt voor een trainer op de ganse accommodatie.

19. Spelers moeten hun trainer, afgevaardigden of eender wie van de club groeten bij aankomst en vertrek van zowel trainingen als wedstrijden. De trainers wijzen de spelers hier op en hebben een voorbeeldfunctie.

20. Als een trainer een boete krijgt van de KBVB, dan zal de club de eerste boete op zich nemen (indien dit geen bewuste boete is),... vanaf de tweede boete wordt deze door de trainer in kwestie betaald.

21. De trainers behandelen elke speler als evenwaardig en met het nodige respect. Elke speler die bij aanvang van het seizoen wordt toegewezen aan een ploeg heeft recht op een opleiding. Opleiding primeert steeds op sportieve prestaties.

22. Pestgedrag onder spelers moet onmiddellijk aangepakt worden! Indien de trainer dit niet individueel kan oplossen dan kan hij beroep doen op de sociale cel ter ondersteuning.

23. Straffen en belonen is een gevoelige materie maar soms noodzakelijk. Gebruik steeds aangepaste maatregelen en wees hierin rechtvaardig. Ga vooral niet impulsief te werk maar probeer in alle sereniteit een oplossing te zoeken in overleg met de betrokken personen. KFC Poperinge is steeds voorstander van alternatieve maatregelen. Voor hardnekkige spelers wordt in overleg met de sportieve en sociale cel een begeleidingsplan opgemaakt. Stuur geen spelers vroegtijdig naar huis, dit omwille van de verzekering van het kind.

24. Vragen, problemen en misverstanden worden in de eerste plaats gemeld en besproken met de respectievelijke coördinatoren of tvjo. Het is de verantwoordelijkheid van de trainer om problemen te melden.

25. Bij activiteiten, vergaderingen of interne bijscholingen die georganiseerd worden door de club wordt een onvoorwaardelijke medewerking gevraagd van de trainers. Deze activiteiten zijn broodnodig voor het voortbestaan en de algemene werking van de club te ondersteunen.

26. De trainers en spelers worden per seizoen geëvalueerd. De jeugdwerking geeft aan wanneer dit moet gebeuren en zorgt voor de nodige documenten. De trainers verlenen hun volle medewerking aan deze evaluaties.

27. De trainer zorgt dat de selecties zo vroeg mogelijk gecommuniceerd worden. Dit omdat de ouders en spelers dan hun weekend kunnen plannen.

28. Social media is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Op geen enkele manier kan de club, trainers of spelers via de social media in diskrediet gebracht worden. 

29. De coach gebruikt geen Social media als klankbord voor eventuele problemen. De trainer gaat met zijn eventuele problemen/opmerkingen aankloppen bij de juiste instanties op de club. De trainer straalt daardoor steeds enthousiasme uit over de club.

30. Club loyaliteit : elke medewerker (trainer, speler, ouder, bestuurslid,..) is loyaal aan KFC Poperinge. Deze loyaliteit uit zich in gedrag, houding en uitspraken in alle kwesties aangaande de club.

31. De trainer is verantwoordelijk voor het invullen van de basisgegevens in Socceronline - de coördinator geeft aan welke gegevens online dienen bijgehouden te worden PSD. 

32. De trainer vult op aangeven van de coördinator een evaluatiefiche in met aandacht voor de sterke en minder sterke zaken van de speler.  Spelers worden hierbij geëvalueerd op hun kunnen en worden dus niet in de vergelijking gebracht met de ‘beste’ van de ploeg. Een speler met minder capaciteiten kan toch een positieve evaluatie krijgen naargelang zijn eigenschappen.

33. Discipline is heel belangrijk. Spelers die niet komen trainen, zich niet inzetten op training of de training storen, kunnen thuis gelaten worden. De spelers moeten weten dat er van hen discipline wordt verwacht.

34. De trainers brengen op het einde van het seizoen (datum af te spreken met de coördinator) hun sleutels en materiaal binnen. Als alles in orde is, krijgen ze de €50 waarborg gewoon terug.

Dit charter  moet de goede werking van de club, in al zijn facetten , in goede banen leiden en misverstanden uit de wereld helpen.
Bij uitgesproken ongepast gedrag, totaal gebrek aan inzet en/of herhaaldelijke slechte evaluaties, kan het jeugdbestuur van KFC POPERINGE de samenwerking met een trainer onmiddellijk stopzetten. 

Vragen over dit charter? Contacteer het jeugdbestuur.