Gedragscode voor spelers en ouders

Om het zowel op als naast het KFC terrein ordentelijk te laten verlopen, werd deze KFC gedragscode opgemaakt.  Niet zomaar enkele regeltjes maar een leidraad om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.  Hiermee geven we meteen ook aan dat voetbal binnen KFC Poperinge een fantastisch middel is om mensen waarden en normen mee te geven en dit alles in combinatie met het enthousiasme, de ontspanning en het plezier.  KFC Poperinge beoogt met het opstellen van deze KFC gedragscode en bijhorende regels een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze voetbalclub kan gedragen.  De rode draad die doorheen onderstaande gedragscodes loopt is : de sportiviteit, het respect en het familiegevoel.

 1. Algemeen.
 • Per seizoenworden door het jeugdbestuur de lidmaatschapsbijdragen voor KFC Poperinge vastgelegd.  Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering,  huur terreinen,  aankoop materiaal (ballen, kegels, enz..), drankjes na de wedstrijden, enz..
 • Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.
 • De spelers /ouders kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de respectievelijke coördinator onderbouw / bovenbouw of jeugdcoördinator indien voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer geen oplossing opleverde. Sportieve beslissingen en eventuele sancties worden door de jeugdcoördinator en/of het jeugdbestuur uitgesproken. 
 • Het intern reglement kan jaarlijks gewijzigd worden door het jeugdbestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld.
 1. Gedragscodes voor spelers
 • Trainingen
 • Alle hieronder beschreven gedragregels dienen strikt opgevolgd te worden door de spelers.De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg.  Die extra regels worden uiteraard duidelijk en vooraf met de spelers besproken.
 • Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.
 • Elke speler is steeds tijdig aanwezig op training zodat steeds op het voorziene startuur kan begonnen worden.
 • Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde en bestuursleden bij aankomst en vertrek in de club.
 • De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen of in een andere dan aan de ploeg toegewezen kleedkamer.
 • Geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, ...) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer.De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
 • De spelers bewaren de orde in de kleedkamer.Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilnisbak.  Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk is.
 • Vooraleer de spelers zich naar het veld gegeven, controleren ze of kleren en schoeisel behoorlijk zijn aangetrokken.De kledij moet aangepast  zijn aan de weersomstandigheden, vanaf november wordt getraind met een lange broek.
 • Geen enkele speler betreedt een trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. 
 • Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.
 • Het gebruik van obscene, beledigendetaal is ten strengste verboden.
 • De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander.Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit de training.
 • Na de training wordt het materiaal gezamenlijk opgeruimd of de trainer bepaalt eventueel een beurtrol.
 • Vooraleer het kleedkamercomplex te betreden worden de schoenen en eventueel de ballen buiten schoongemaakt.
 • Hou de kleedkamers proper!!Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal gesanctioneerd worden.
 • Vanaf U10 neemt elke speler na de training of wedstrijd verplicht een douche ( badslippers )
 • Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn outfit weg in zijn sporttas ( eventueel zoveel mogelijk naamtekenen )
 • ...
 • Gedragsregels tijdens de wedstrijden 
 • De meeste bovenstaande gedragregels tijdens de trainingen gelden uiteraard ook voor de wedstrijden.
 • Elke speler biedt zich voor en na de wedstrijd aan in zijn club outfit (training)
 • Spelers ( vanaf U12 ) dienen steeds hun identiteitskaart mee te brengen, … indien ze deze niet kunnen voorleggen, kunnen ze niet deelnemen aan een wedstrijd. Voor de spelers jonger dan 12 jaar is het verplicht in het bezit te zijn van een zgn. KIDS-ID. Deze kaart kan worden aangevraagd bij het stadsbestuur en kan ongeveer na 3 weken afgehaald worden.
 • De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.
 • De spelers zijn het visitekaartje en uithangbord van onze club.Zij brengen de naam van de club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportief gedrag op het terrein of daarbuiten.  In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fairplay, sportiviteit en algemeen gedrag kan het jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de (jeugd)coördinator of sportieve cel een sanctie uitspreken.
 • Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld.De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken en roken zijn ten strengste verboden.
 • ...

       3.Gedragscodes voor ouders.

      Voetbal moet in de eerste plaats staan voor spel en plezier! Onze club is en blijft een amicale club waar de ambiance van ouders, familieleden en supporters belangrijk is.
      Om de sfeer op en rond de velden positief te houden, is het belangrijk dat ouders, familieleden enkele afspraken respecteren.

      *De ouders van elk KFC spelertje word met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz....) voor alle jeugdspelers van KFC Poperinge te supporteren.
      *Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KFC aangestelde trainer/opleider komen.
      *Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen, die mensen kunnen ook fouten maken.
      *Het betalen van de jeugdspeler voor de geleverde prestatie of doelpunt(en) raden wij ten stelligste af.
      *Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper ! Steun hem ook als het eens minder loopt
      *Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk.
      *De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.
      *Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de jeugdcoördinator of sportieve cel.  Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.
      *Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de andere ouders, familieleden of supporters altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na. 
       Dat betekent dat ik op alle vlakken de principes van fair play hanteer en bovenstaande principes respecteer.

     Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging !!!
Image-1.jpg

Bedankt